A 130 LEGJOBB TÉMA, SOHA NEM LÁTOTT ÚJ CIKKEKKEL AZ INDEX BEMUTATJA: MA IS TANULTAM VALAMIT

Miért nem tud a testöm lefogyni

Mindenki tudta, hogy beteg, hogy 76 év súlya nyomja, hogy szíve újabban sokszor vérzett szent fáj- dalomban A gondviselés küldöttje volt a nehéz idk vígasz- talásaúl Senki jobban, mint.

Ameddig mérzsinórja ért: ott víz fakadt a szik- lából, manna hullott és áldás csurgott kezének érinté- sitl. Ö a hazai protestantismus szerencse-csillaga volt. Ahol mást bénává tett a kishitség és megtörtek az akadályok légiói; ott volt elemében és diadalról- diadalra szállt.

Ö a protestáns kormányférfiú eszmény- képe. Tanuljunk bízni és küzdeni koporsója felett. Tanár, pap, író, püspök, konventi és egyetemes tanügyi bizottsági elnök mindig, miért nem tud a testöm lefogyni körben.

miért nem tud a testöm lefogyni

Nem életkora, de hivatása szerint volt els Ott nyugszik, ahol Székács. Szellemök azóta összeölelkezett újra és álmodnak tovább. Álmodoznak a protestantismus egyesülésérl Vajha megértené. Boruljunk le Török Pál szelleme eltt; áldjuk és hirdessük emlékezetét! Elemi iskoláit szülföldjén, a gimnáziumot Selmecen végezte, honnan Debrecenbe ment az akadémiai tantár- gyak hallgatására s itt filosofiát, theologiát és jogot tanulmányozott s két év múlva az akkori id szo- — kása szerint — végzett jogásszá és végzett theologussá lett.

Szellemi ereje korán magára vonta a közfigyelmet ; különösen classicaí mveltsége és filosofiai képzettsége emelte ki társai felett.

Please wait while your request is being verified...

Az elöljáróság sietett is felhasz- nálni az ifjú képességeit azáltal, hogy a szónoklati és költészeti osztály karcsúsító ow választotta.

Ily minség- ben mködött egész ig, amikor, a már tanítói hírnévvel bíró ifjút Kisújszállás hívta meg gimnáziumi tanárnak és igazgatónak. Igazgatni, rendezni, kormá- nyozni : ez volt lelkének életeleme s itt alkalmat talált ezirányú tehetségeinek értékesítésére. Kisújszállásnak két év alatt kedvence lett s a kis gimnáziumnak hírnevet szerzett.

^:^ p f. Pannónia Books. 2 Spadlna Road Toronto 4, Canada. i!^

Itt ismerkedett meg Arany Jánossal, aki oda tanítónak menekült ki Debrecenbl s akire, mint a nagy 3 költ felett tartott beszédében oly boldogan érinté, neki is hatása volt.

Miért nem tud a testöm lefogyni összeill két lélek, olyan igényte- len mind a kett és olyan nagyra tiivatott mégis min- denik. És kitn lett, mint pap is voltaképen csak a cím változott, a munkakör ugyanaz ; A harmincas évek örökre nevezetesek maradnak nemzetünk történetében.

miért nem tud a testöm lefogyni

Az újraébredés, az átalaku- lás, az eszmék, küzdelmek évei voltak azok; iroda- lomban, politikában új élet lehe fuvalt, amely feléb- reszté, tettekre, munkára sarkalá a szunnyadó tehet- ségeket. Az egyházi és iskolai élet is egyre fonto- sabb és égetbb napi kérdéssé lett s külföldrl átrepült ide a két protestáns egyház egyesítésének nagy gon- dolata is. Bizonyság erre az, hogy maga is tollat fogott és sr egymásutánban szólalt fel az akkori hírlapok- ban s felszólalásaival magára vonta a Kossuth Lajos figyelmét is.

Tollával s hirdetett eszméivel nem keve- sebbet ért el, mint azt, hogy a Báthory Gábor szuper- intendens lemondásával ben a pesti reform, egy- ház lelkészévé lett.

A 130 LEGJOBB TÉMA, SOHA NEM LÁTOTT ÚJ CIKKEKKEL AZ INDEX BEMUTATJA: MA IS TANULTAM VALAMIT

Oda jutott a központba, az ország szívébe, a küzdelmek gyúpontjába. Az ik év új idszak kezd éve a Török Pál élettörténetében. Borzasztó örökség! És nem ijedt vissza, mert eszmék vezették. Bízott önmagában s bízott a protestantismus erejében. Szövetségben a nemzet leg- jobbjaival, könnyen miért nem tud a testöm lefogyni utat a szívekhez s a pesti egyház hajója csakhamar mozogni kezdett.

Ezt a zátony- ról megmozdított hajót dicsvé, irigyeltté tenni s benne s általa tiszteletet vívni ki és biztosítani a hazai pro- testantismusnak az ország fvárosában : ez volt ezután az ö lelkének egyik édes szép álma és ö addig nem pihent meg, míg ez az édes álom valósággá nem lett.

Pár év alatt nemcsak az adósságtól mentette meg gyü- hanem parókhiát is miért nem tud a testöm lefogyni. A pesti egyház- lekezetét, megye nem maradt háládatlan a tüneményes ember iránt; kezdte körülvenni tisztelettel, bizalommal. Sok ok is volt reá. Székácsot, hogy az egyre szaporodó s mind több-több érdekldést kelt egyházi és iskolai kérdések tisztázása végett alkotnának egy kizáróan egy- házi és iskolai lapot.

 1. Kóró Imre: Emberek a homokon (Z-könyvek)
 2. One moment, please
 3. Ричард был просто заворожен.
 4. Вот почему я сделался фермером, - хохотнул .
 5. Nők egészsége hogyan lehet gyorsan fogyni

A testvéregyházak két ifjú prófé- tája engedett a felhívásnak s a tervezett lap csakugyan megindult és izgatott ; irányelveket hintett szét s lel- A reformok egész raja várt meg- kesített a küzdelemre.

Zay Károly felvetette az unió kérdését s nyom- ban utána Fáy András, egy Pesten felállítandó egyesit protestáns fiskola eszméjét pendítette meg. A hírlap szerkeszti már zsírégető testruha szívben, törekvésben.

Székács gyakran papolt a reformátusok templomában s az administrativ kérdésekben is egyértelmleg intézkedtek. Ha a protestantismusnak sok Székácsa és sok Török Pálja lett volna : ma nem beszélnénk Magyarországon két protestáns egyházról az az egy pedig, amelyet az ; egyesülés teremtett volna, hatalmas volna ki- és befelé egyaránt.

De nemzetiségi érdekekkel szennyezték be sokan a szent eszmét és így Török Pálnak ez a másik édes álma nem haladt olyan könnyen a valósúlás felé. Az igy mind nagyobb hírre jutott Törököt ben a pesti egyliázmegye al- és sok drága esperesévé, majd a hírlap megszntével csalódás után ben föesperessé választotta meg.

Ebben a szélesebb hatáskörben még nagyobb lelkesedéssel fogott kedvenc eszméi érleléséhez. Amit Fáy indítványozott, az a Török eszméje is volt s az akaratereje kellett hozzá, hogy nehezen bár, de életet Még eltt létesíteni akarta az egyesült nyerjen. A felelet késvén, ben személyesen ment fel és sikerrel járt.

Kiadja az lndex. A tudás gyors gyarapodásával nem tud lépést tartani sem az oktatás, sem az ismeretterjesztés.

Egyelre csak egy theologiai osztály felállításához nyert engedélyt, de ez az kezé- ben már a teljes sikert jelentette. Pénz nem volt ; nálá- nál kisebb lelkek tndve és hitetlenkedve állottak meg az egyházmegye üres ládája felett, ö pedig lebolondozta a kétkedket és teremtett pénzt s ben megnyitotta a pesti papnöveldét.

Két tanár már volt: ö és ref. Székács; az egyesülés eszméje csírázni kezdett az isko- lában is. Lett több tanár is. És lett fizetés is de ; és Székács ingyen tanítottak az új intézetben. Jutal- muk volt a siker. Ott volt Gönczi Pál is, tanügyünknek e lelkes bajnoka, az ö magánintézetével egy darab ; kálvinista kovász, egy mustármag, amely fává ntt.

AMIÉRT NEM TUDSZ FOGYNI - tipikus hibák

A papnövelde miatt heves tollharcot folytatott a kecskeméti-pártiakkal s köztük Fördös Lajos, kecske- méti lelkésszel. A gyztes Török lett, ezt kívánta a protestantismus jó szelleme is. Pest, ," cím röpiratában fényesen igazolta törekvéseinek helyességét s a magyarországi protestáns egyház szíve szerint örven- dezett a pesti protestáns fiskola megnyíltának, mert a protestáns eszmék és elvek kitn képviseletet nyertek a fvárosban s annak mveltségi tényezi között szép szerep jutott a fiskolának.

A provincialismus körébl, amelyet oly sokszor szórtak ellene vádul, Török emelte ki a hazai protestantiFmust. Maga ez az egy vívmány elég, hogy nevét feledhetlenné tegye. Ma, mikor már a sikert látjuk magunk eltt, alig tudjuk méltányolni, st megérteni is a sikerért vívott küzdelmeket. Török, hogy minden jól menjen, hogy egy lélek hasson át mindent, maga volt az intézetnek vezére, pénztárnoka, st részben patrónusa is. Minden évben újabb meg újabb áldozókat kerített a szent ügy oltára köré; mindig újabb és újabb adományokat jegyzett és boldogsága fokozatosan ntt az intézet gyarapodásával.

Mikor ben, már mint szuperintendens, beszá- molt az intézet sorsával. Unicum a pénztárnokok világában. Ma a buda- pesti fiskola sorsa már biztosítva van. Az érdem orosz- lánrésze a Töröké. Miért nem tud a testöm lefogyni Gönczi segédkezével gyor- san fejldött ez intézeti ág; ma virágzik és büszke- ségünk. A patentalis regenor folyadék ára között is fényes szerep jutottTöröknek; ott volt az elsk között s midn az autonómia a — viszonyok nyomása folytán is politikai — végre gyzelemre jutott, a dunamelléki egyház a gyzelem egyik elsrend harcosát, a sok babérú Török Pált ültette be a miért nem tud a testöm lefogyni székbe s ü-tól, mint fpásztor vezette a dunamelléki egyházak és isko- lák ügyét.

Igazán vezette.

Jellemvonása volt ott, ahol és míg lehetett egy- magára támaszkodni a munkában. Nem az érdemet félt megosztani, de az eredményt féltette. Ezt az önállósá- gát némelyek önkénykedési hajlamnak suttogták de ; nem az volt; ügyszeretet volt csupán. Embereit mindig úgy tudta megválasztani a munkára, hogy a siker ren- desen kibékítette azokat is, akik súlycsökkenés a gina livy által keserséget éreztek.

miért nem tud a testöm lefogyni

Elve volt: Jia azt akarod, liogy valami jól " legyen végezve, csínáld magad. És csinálta maga. Maga írta, st sokáig még maga miért nem tud a testöm lefogyni sokszorozta körleveleit s minden föpásztori kiadványait. És rendben ment min- den. Egyházkerülete, ennek f- és középiskolái, st népiskolái is mind virágzásnak indultak vezetése alatt.

Gazdag tkék és letejövendjét és a takarékosság és rend lelke áll rt azok sorsa felett. Ez is egyik fényes oldala. A tanügyet kiválóan szerette. A protestantismus erejét a tudományban ismerte fel s a protestáns íz tudomány terjesztéseért sokat fáradozott.

A körösi fogyás meridián ms is az ö nevét hirdeti. Jó protestáns taní- tók által hódítani alant: kétségtelenül méltó gondolat egy fpásztorhoz. Mikor sokan a papi hivatal szokásos mint fpásztor is terheit : mindig maga vezette a konfirmandusok oktatását mert ; azt óhajtotta, hogy a protestáns egyház jellemvonásai 8 meglátszassanak a protestáns anyákon és apákon és azok cselekedeteiben.

Magas példa volt e tekintetben is. Érdemeit a Felség királyi tanácsosi címmel ismerte el. Mint elnök, szinte páratlan. Maga volt a gylés; úgy elkészített, ügy elrendezett mindent, hogy alatta sohasem lehetett panasz a hosszú gylések miatt.

Nem a beszédet, hanem a tetteket szerette. Mikor a debre- ceni zsinat sok vajúdás után végre összeült, Török lett volna, mint legidsebb püspök, annak egyházi elnöke.

De nem ment Debrecenbe, mert elve ellen volt a zsi- natolás. Mint a tanügyi bizottság elnöke, lelkesen m- ködött a zsinat eltt. A zsinat után, folyó év július havában, hirtelen betegség gátolta enemü kötelessége teljesítésében s meg is látszott, hogy nem volt jelen az egyetemes tanügyi bizottság elnöki székében.

Ö neki is fájt, hogy nem szolgálhatott. Mint ember, a kálvinista jellem typikus alakja, puritán a szó nemesebb értelmében ; gyöngéd szív, kedélyes társalgó és emellett is zárkózott.

Hü neje és gyermekei körében boldognak kellett lennie, mert lelke nem bírt volna különben oly sokat és oly következetesen alkotni. Bizonyára a családi kör- ben szerzett új meg új ert a folytonos munkához és küzdelemhez. A politikai dicsség nem bántotta soha. Mikor ben képviseljelöltül léptették fel a fvárosban, így szólt: Ha kötelességnek tartjátok, hogy megbukjam, ' A kötelesség embere volt, mint egyik életírója mondja s a kötelesség halottja lett.

Asok munka és újabban a lelkét tép fájdalmak is megrongálták vaserejét, de nem törték meg vasaka- ratát. Július hóban elutazott Gldchenbergbe, hogy, mint mondani szokta : magát kireparálja s visszatérve, ismét munkához Készült az egyetemes konvent kolozs- látott.

 • Ничто не длится вечно.
 • Csatorna hogyan lehet jól fogyni
 • Она до сих пор видела искаженное болью горькое лицо Кэти среди языков пламени.
 • В конце первого месяца, - перебил ее Макс, - я играл в шахматы с твоей подружкой Синим Доктором.
 • Fogyás beckenham
 • ^:^ p f. Pannónia Books. 2 Spadlna Road Toronto 4, Canada. i!^ - PDF Free Download
 • А что именно случилось с Предтечами.

Hiába figyelmeztették — azok, akik közel álltak lelkéhez hogy ez a munka — s a kolozsvári út már nem neki való. Ö elment; mert beteggé lett volna, ha onnan el kell maradnia. Ö — mondta így. És háromnapi elnöki munka után — még a gy- lés befejezése eltt — Buda- pestre és nem is gyógyult fel többé. Ö nem hitte, hogy oly hamar kell el- költöznie. Csakugyan nem bírtak vele ; pedig ott volt az orvosok között édes test- vére, a debreceni Török József is, ki életével váltotta volna meg.

Október 8-án, egynegyed re, miután elébb más ágyba magát, csendesen, minden vitette küzdelem nélkül elaludt. Gönczi Pál, a hü barát jelen- tette, hogy Török Pál nincs többé! Azóta minden hü protestáns szíve gyászban áll.

A város, Arany Jánoshoz közel, ingyen ajánlott sírhelyet a fvárosi tanügy és közmveldés e nemes harcosának ; gyászlobogót tzött a városházára s koszorút küldött a halott nagy kopor- sójára.

E vershez kapcsolódó, utolsó látogatását Móra Ferenc utolsó nap­jai címmel írta meg Kóró Imre.

A legmélyebb gyász a és a számos tagú hn család mellett a budapesti fiskolát érte, amelynek Török Pál szintén édes atyja volt. A ravatalt a fiskola tanácstermében a temetkezési egylet állította fel és a theologiai ifjúság tagjai felváltva rizték. Temetése folyó hó én, délután 3 órakor kezddött, Nagy Péter püspök betegsége miatt Révész Bálint, tiszántúli püspök és Filó Lajos közremködésé- vel.